Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden AgriBioSource Europe B.V.

Artikel 1                          Toepasselijkheid
1.1            Deze voorwaarden worden gehanteerd door Agri Bio Source Europe B.V., hierna genoemd “ABS Europe”.
1.2            Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ABS Europe aan (een) Afnemer(s) en alle verbintenissen met (een) Afnemer(s) van ABS Europe.
1.3            De toepasselijkheid van eventueel door Afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is ABS Europe niet  gebonden aan in de aanvaarding door Afnemer voorkomende afwijkingen van de offerte van ABS Europe.
1.4            Van deze voorwaarden kan slechts bij nadere schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
1.5            In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen boven deze voorwaarden.

Artikel 2                          Aanbiedingen, Overeenkomst
2.1            Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van die overeenkomst door ABS Europe. Afnemer verbindt zich echter geldig door een mondelinge bestelling aan ABS Europe. Onder schriftelijke bevestiging wordt in ieder geval begrepen bevestiging per brief, per e-mail of per fax. Deze bepaling laat onverlet de mogelijkheid voor ABS Europe om de totstandkoming van een overeenkomst op andere wijze te bewijzen.
2.2            Alle aanbiedingen gelden exclusief omzetbelasting, afleverings- en vrachtkosten, voor zover niet anders is bepaald.
2.3            De in door ABS Europe uitgegeven brochures of ander schriftelijk materiaal, alsook op de website aangeduide producten, productsamenstellingen, drogestofgehaltes en dergelijke zijn indicatief en berusten op analyses af-fabriek. De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden in deze producten. Deze producten zijn natuurproducten en schommelingen in de chemische samenstelling (waarden) van deze producten zijn derhalve mogelijk. Daarom zijn aan deze waarden geen rechten te ontlenen. Voorts levert onder- of overschrijding van voornoemde waarden in deze producten geen grond op voor het stellen van wanprestatie of onrechtmatige daad.
2.4            ABS Europe behoudt zich het recht voor, alvorens een opdracht te accepteren en uit te voeren, van Afnemer zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3                          Prijzen en Tarieven
3.1            Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn prijzen van de goederen gebaseerd op levering volgens Incoterm (2010) DDP (Franco inclusief rechten) tegen de prijs en de toeslag voor de af te leggen afstand tot het afleveradres, zoals vermeld in de offerte dan wel de prijslijst, geldend op de dag van de levering van het product.
3.2            Invoering en/of verhoging van invoerrechten, heffingen, omzetbelasting en/of overige belastingen op (de levering van) de goederen of de daarvoor benodigde grond- en/of hulpstoffen of enige andere verhoging van de kosten, die na het afsluiten van de overeenkomst ontstaan, zullen door ABS Europe worden doorberekend aan Afnemer.
3.3            De prijzen worden door ABS Europe vastgelegd per gewichtseenheid en/of aan de hand van het drogestofgehalte en worden steeds exclusief B.T.W. opgegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ABS Europe afgegeven prijzen in euro.
3.4            Indien de prijs mede is bepaald aan de hand van het drogestofgehalte en Afnemer betwist het drogestofgehalte in het geleverde product dan dient Afnemer dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opgave van het drogestofgehalte schriftelijk (per brief, per e-mail of per fax) te betwisten. Na ontvangst van deze betwisting zal ABS Europe het drogestofgehalte in het controlemonster opnieuw bepalen. Bij een afwijking van het drogestofgehalte van meer dan 1,0 procent drogestof zal ABS Europe tot correctie van de factuur overgaan.
3.5            Indien de prijs per gewichtseenheid wordt berekend en niets anders is overeengekomen, zal weging plaatsvinden op een door ABS Europe aangewezen geijkte weegbrug. Wegingsverschillen van minder dan 2% worden niet verrekend. ABS Europe heeft volledig aan haar verplichtingen voldaan indien het verschil tussen de contractueel overeengekomen hoeveelheid en de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid niet groter is dan 10%. Indien het verschil groter is dan 10% wordt het verschil tot en met het betreffende percentage verrekend tegen de overeengekomen prijs per gewichtseenheid, terwijl het verschil boven de genoemde percentages wordt verrekend tegen de op de dag van levering geldende dagprijs per gewichtseenheid.
3.6            Een bij de aflevering van goederen afgegeven vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde product juist weer te geven, tenzij Afnemer zijn bezwaren daartegen terstond bij aflevering van het product kenbaar heeft gemaakt én deze heeft aangetekend op bedoeld document.
3.7            Een samengestelde prijsopgave verplicht ABS Europe niet tot uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst of tot levering van een gedeelte van de in de offerte of aanbieding genoemde zaken tegen een pro rato verrekend deel van de opgegeven prijs of het opgegeven tarief.

Artikel 4                          Risico Overgang
4.1            Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden alle leveringen op basis van Incoterm DDP. De plaats van aflevering is door Afnemer aan te geven.

Artikel 5                          Levering
5.1            Alle levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft Afnemer geen recht op vorderingen wegens niet-nakoming van enige jegens ABS Europe aangegane verplichting, daaronder mede verstaan een recht op schadevergoeding.
5.2            Afnemer dient bij bestelling het nummer en/of de naam van de silo waarin gelost moet worden te vermelden en ervoor te zorgen dat de bedoelde silo goed zichtbaar gemerkt is. Afnemer staat ervoor in dat hij voldoende opslagcapaciteit beschikbaar heeft voor de bestelde hoeveelheid.
5.3            Afnemer zal ervoor zorgdragen en aan ABS Europe garanderen, dat silo’s en andere opslagplaatsen, waarin of waar ABS Europe het gekochte dient te lossen, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn en er voldoende opslagcapaciteit beschikbaar is voor het gekochte.
5.4            Indien Afnemer de door hem afgeroepen hoeveelheid goederen niet kan ontvangen na aanbieding door ABS Europe, is ABS Europe gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de extra kosten van transport en opslag aan Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 6                          Overmacht
6.1            Overmacht in de ruimste zin van het woord ontheft ABS Europe van haar plicht binnen een bepaalde termijn of op een bepaalde datum te leveren en geeft haar het recht zo nodig de betreffende overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan Afnemer, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding.
6.2            Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan ABS Europe toe te rekenen omstandigheid of gebeurtenis, waardoor nakoming van een verplichting van ABS Europe redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen onvoldoende oogst, misoogst, bedrijfsstoornis, werkstaking of bedrijfsonderbreking van welke aard ook, brand, spoorwegstaking, defecte vervoermiddelen of andere transportbelemmeringen van welke aard ook waardoor het vervoer naar ABS Europe en/of van ABS Europe naar de Afnemer wordt bemoeilijkt dan wel verhinderd, uitblijvende, vertraagde of te late levering door één of meer toeleveranciers en over het algemeen omstandigheden die storend werken op de regelmatige productie bij ABS Europe en op de aflevering aan Afnemer.
6.3            Onder onvoldoende oogst dan wel misoogst wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk mislukken van de oogst van de door ABS Europe benodigde grond- en/of hulpstoffen ten gevolge waarvan ABS Europe niet, niet tijdig, of slechts onder voor ABS Europe meer bezwarende voorwaarden over de door ABS Europe benodigde grond- en/of hulpstoffen kan beschikken.
6.4            De hiervoor onder artikel 6.2 omschreven uitblijvende, vertraagde of te late levering door een toeleverancier ziet op de door ABS Europe benodigde grond- en/of hulpstoffen ten gevolge waarvan ABS Europe niet, niet tijdig, of slechts onder voor ABS Europe meer bezwarende voorwaarden over de door ABS Europe benodigde grond- en/of hulpstoffen kan beschikken.
6.5            Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal Afnemer, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, het reeds afgeleverde deel van de goederen behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom voldoen.
6.6            Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel Afnemer als ABS Europe gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zulks onverlet het bepaalde in artikel 6.4.

Artikel 7                          Eigendomsvoorbehoud
7.1            Alle door ABS Europe aan Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van ABS Europe, tot Afnemer heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens ABS Europe ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door ABS Europe verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake overige vorderingen van ABS Europe jegens Afnemer. Tot dat moment houdt Afnemer de goederen voor ABS Europe.
7.2            Afnemer is tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens ABS Europe heeft voldaan slechts gerechtigd die goederen te verwerken, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf.
7.3            Afnemer is verplicht op eerste verzoek van ABS Europe een stil-pandrecht te vestigen op de door ABS Europe geleverde goederen, zodra ABS Europe om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ABS Europe op Afnemer, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van ABS Europe terstond opeisbaar en is ABS Europe gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
7.4            Alle in bezit van Afnemer zijnde goederen en emballage, afkomstig van ABS Europe, worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in bezit van Afnemer zijnde hoeveelheid goederen naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat.
7.5            Op grond van artikelen 7.1 of 7.3 is ABS Europe steeds gerechtigd deze goederen tot zich te nemen zonder voorafgaande waarschuwing. Daartoe verleent Afnemer aan ABS Europe reeds nu voor alsdan machtiging, waaronder begrepen het recht om de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden en de goederen daar te verwijderen.

Artikel 8                          Acceptatie en Klachten
8.1            Het gekochte bevat c.q. bestaat geheel of gedeeltelijk uit afvalstoffen en/of bijproducten en/of producten, welke stoffen onder andere van derden zijn betrokken en waarvan de aard en de samenstelling wisselend zijn en die mogelijk verontreinigd zijn door of met productvreemde bestanddelen.
8.2            Afnemer is verplicht het geleverde bij ontvangst en in elk geval voorafgaand aan be- of verwerking voldoende te onderzoeken of te doen onderzoeken op overeenstemming met de bij de overeenkomst bedongen kwaliteit of soort.
8.3            Alle door ABS Europe geleverde goederen gelden als geaccepteerd door Afnemer, indien:
                   a.               ABS Europe, binnen de in artikel 8.4 respectievelijk 8.5 gestelde termijn, niet een schriftelijke klacht van Afnemer heeft ontvangen, waarin specifiek wordt aangegeven op welke gronden de goederen niet worden geaccepteerd; dan wel
                   b.               Afnemer de geleverde goederen aanwendt in haar productieproces, in haar goederen verwerkt, of opnieuw verpakt.
                   Acceptatie, in de zin van dit artikel 8, betekent het verlenen van kwijting aan ABS Europe met betrekking tot haar verplichtingen in verband met de levering van de goederen, die het onderwerp zijn van acceptatie.
8.4            Klachten met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheid goederen en andere bij de levering zichtbare gebreken dienen terstond op de begeleidende documenten te worden vermeld.
8.5            Indiening van klachten met betrekking tot niet bij de levering zichtbare gebreken dient schriftelijk, duidelijk omschreven, binnen 24 uur na constatering van het gebrek te geschieden, maar in ieder geval binnen een redelijke termijn na aflevering van de betreffende goederen en vóór het moment waarop Afnemer de geleverde goederen aanwendt in haar productieproces, in haar goederen verwerkt, of opnieuw verpakt.
8.6            Bij ondertekening van de documenten zonder nadere vermelding respectievelijk bij indiening na de in artikel 8.5 genoemde termijn hoeven klachten niet meer door ABS Europe in behandeling te worden genomen.
8.7            Wanneer de goederen na aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn beschadigd, opnieuw verpakt, de houdbaarheidstermijn is verstreken of de goederen niet op de voorgeschreven wijze zijn bewaard worden klachten niet in behandeling genomen.
8.8            Klachten worden in behandeling genomen, mits de goederen conform de door ABS Europe te geven instructies te harer beschikking worden gehouden dan wel worden geretourneerd (zie ook artikel 10.1). Kosten verbonden aan een eventuele bemonstering en onderzoek aan monsters komen voor rekening van degene die in het ongelijk wordt gesteld op basis van de uitkomst van dit onderzoek.
8.9            Wanneer de van ABS Europe afkomstige goederen worden gebruikt voor een doel waarvoor het naar normaal gebruik niet bestemd is, worden klachten niet in behandeling genomen.
8.10         Afnemer is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de door ABS Europe geleverde goederen. Afnemer dient, indien vereist, tijdig te beschikken over de nodige vergunningen.

Artikel 9                          Aansprakelijkheid
9.1            ABS Europe is uitsluitend aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige anderen hoofde, wanneer Afnemer ABS Europe onverwijld en schriftelijk, met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de schade en toepasselijke tekortkoming, in gebreke stelt respectievelijk aansprakelijk stelt waarbij ABS Europe ingeval van een tekortkoming een redelijke termijn wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
9.2            In geen geval draagt ABS Europe aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder mede begrepen schade die niet het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming, verlies van goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, reputatieschade, gederfde winst en omzet, gemiste besparingen, kosten van een terughaalactie (recall), (schade)vergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade.
9.3            De totale aansprakelijkheid van ABS Europe is in alle gevallen beperkt tot maximaal de voor de levering overeengekomen prijs.
9.4            De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ABS Europe.
9.5            Alle door ABS Europe en haar medewerkers verstrekte adviezen met betrekking tot het gebruik van goederen en verstrekte menu’s worden steeds naar beste weten en kunnen gegeven. Deze adviezen zijn steeds vrijblijvend en ABS Europe kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het al dan niet opvolgen daarvan.
9.6            Door medewerkers van ABS Europe verstrekte informatie aangaande (potentiële) gasopbrengsten zijn enkel indicatief en hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
9.7            Afnemer vrijwaart ABS Europe tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor ABS Europe op grond van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel jegens Afnemer niet aansprakelijk is of zou zijn.

Artikel 10                       Retourzendingen
10.1         Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien ABS Europe daarmee schriftelijk voorafgaand heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door of in opdracht van ABS Europe plaatsvinden.
10.2         Tenzij anders overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van Afnemer. Indien de retourzending ziet op een klacht en deze klacht door ABS Europe gegrond wordt bevonden, zullen de kosten van de retourzending door ABS Europe aan Afnemer worden vergoed.

Artikel 11                       Emballage
11.1         Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage wordt aan Afnemer in bruikleen gegeven. ABS Europe berekent aan Afnemer een toeslag voor de emballage, zoals in de offerte vermeld.
11.2         Tenzij Afnemer bij ontvangst anders aantoont, wordt Afnemer geacht de emballage in goede staat te hebben ontvangen. Kosten voor reparatie van aan de emballage toegebrachte schade worden door ABS Europe aan Afnemer in rekening gebracht. Verlies van de emballage zal eveneens aan Afnemer in rekening worden gebracht. De emballage wordt als verloren beschouwd, indien Afnemer deze niet binnen drie maanden na ontvangst heeft geretourneerd.
11.3         De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft onder alle omstandigheden eigendom van ABS Europe. Afnemer is niet bevoegd deze te vervreemden of daarover op een andere wijze te beschikken.
11.4         De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage wordt alleen tegen de berekende prijs teruggenomen bij onbeschadigde terugzending. Verrekening van berekende en geretourneerde emballage is slechts toegestaan na ontvangst van een door ABS Europe toegezonden creditnota.
11.5         Alle voor eenmalig gebruik bestemde emballage is onderdeel van de geleverde goederen en zal niet door ABS Europe retour worden genomen.

Artikel 12                       Betaling
12.1         Afnemer zal ABS Europe voor de geleverde goederen de overeengekomen prijs/prijzen en overige kosten betalen. Facturen zijn opeisbaar vanaf ontvangst daarvan door Afnemer. ABS Europe behoudt zich het recht voor een rente van 1% per maand in rekening te brengen voor iedere maand, of deel daarvan, gedurende welke een factuur onbetaald blijft na de in de offerte aangegeven betalingstermijn, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Deze renteberekening zal ingaan op de eerste kalenderdag na de in de offerte aangegeven betalingstermijn. Indien de offerte geen betalingstermijn aangeeft, zal de rente worden berekend vanaf de dag volgende op de laatste dag van de betalingstermijn zoals aangegeven in de overeenkomst. Indien op de offerte en in de overeenkomst geen termijn is aangegeven, zal de rente worden berekend vanaf de dag volgende op de laatste dag van de betalingstermijn zoals aangegeven op de factuur. Indien op de offerte, in de overeenkomst en op de factuur geen termijn is aangegeven, zal de rente worden berekend vanaf de 15de dag na factuurdatum.
12.2         ABS Europe heeft het recht, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat, contante betaling of vooruitbetaling te verlangen, alsook om verdere levering op te schorten, zolang vorige leveringen niet zijn betaald. Afnemer is te allen tijde verplicht op eerste verzoek van ABS Europe de door deze noodzakelijk geachte zekerheid te stellen voor de betaling van zijn schulden aan ABS Europe.
12.3         De betaling heeft plaatsgevonden zodra ABS Europe de beschikking over het geld heeft verkregen.
12.4         In geval van een geschil met betrekking tot een deel van de factuur, zal het deel van de factuur dat niet in geschil is in overeenstemming met het voorgaande worden betaald.
12.5         Bij leveringen in gedeelten of termijnen gelden de betalingsvoorwaarden voor elke gedeeltelijke aflevering of termijnaflevering.
12.6         ABS Europe is gerechtigd om eventuele door haar aan Afnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Afnemer verschuldigd is aan ABS Europe, of aan andere groepsmaatschappijen van de Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.. De volledige aan incasso verbonden kosten, zoals porti, telefoon- en interne behandelingskosten, alsmede de volledige proceskosten en kosten van (buiten)gerechtelijke rechtsbijstand, waaronder begrepen niet door een gerechtelijke instantie geliquideerde kosten, komen ten laste van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de vordering met een minimum van EUR 750.

Artikel 13                       Ontbinding
13.1         Onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen is ABS Europe gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan Afnemer verschuldigd is, de geleverde goederen terug te nemen, de overeenkomst met Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en bij gedeeltelijke ontbinding de levering aan Afnemer op te schorten, indien Afnemer in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, Afnemer zijn bedrijf staakt, Afnemer surséance aanvraagt, ten aanzien van hem surséance aangevraagd wordt, Afnemer in surséance verkeert, Afnemer faillissement aanvraagt, ten aanzien van hem faillissement aangevraagd wordt, Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of zich andere hiermee vergelijkbare omstandigheden voordoen.
13.2         In geval van ontbinding van de overeenkomst op één of meer gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering die ABS Europe op Afnemer heeft, terstond opeisbaar, voor zover zij dat nog niet is.
13.3         Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ABS Europe zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ABS Europe bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14                       Geheimhouding
14.1         Elk der partijen zal alle van de andere partij ontvangen informatie die is aangeduid als zijnde vertrouwelijk, of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn (hierna “Vertrouwelijke Informatie”) als zodanig behandelen. Vertrouwelijke Informatie omvat in elk geval het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van ABS Europe.
14.2         Artikel 14.1 is niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie welke a) reeds publiekelijk bekend geworden is, b) onafhankelijk ontwikkeld is door de ene partij, zonder gebruikmaking van de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij, c) is ontvangen van een derde partij op wie geen vertrouwelijkheidsverplichting in relatie tot zulke informatie rustte, d) reeds in het bezit van de ontvangende partij was, zonder vertrouwelijkheidsverplichting. Tevens is artikel 14.1 niet van toepassing wanneer de ontvangende partij door bevoegde instanties gedwongen wordt dergelijke informatie te verstrekken, in welk geval de ontvangende partij de verstrekkende partij hiervan terstond zal inlichten.
14.3         De Vertrouwelijke Informatie mag slechts in het kader van de overeenkomst gebruikt worden en mag alleen worden gekopieerd of gereproduceerd voor zover nodig om de ontvangende partij haar verplichtingen te laten verrichten onder de overeenkomst.
14.4         Elk der partijen zal de Vertrouwelijke Informatie van de ander op dezelfde wijze behandelen, zoals zij haar eigen Vertrouwelijke Informatie en soortgelijke gegevens pleegt te behandelen, en zij zullen te allen tijde de vereiste zorgvuldigheid betrachten om geheimhouding van deze Vertrouwelijke Informatie te waarborgen.
14.5         De verplichtingen als in dit artikel bepaald gelden tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst.

Artikel 15                       Intellectuele Eigendomsrechten
15.1         Alle intellectuele eigendomsrechten welke berusten bij ABS Europe dan wel bij haar toeleverancier(s) blijven te allen tijde aan ABS Europe (in eigendom) toebehoren. Op geen enkele wijze zal Afnemer rechten van intellectuele eigendom verkrijgen met betrekking tot aan ABS Europe (in eigendom) toebehorende rechten of door ABS Europe in welke vorm dan ook verstrekte informatie.
15.2         Alle door ABS Europe verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer en voor het project waarvoor deze zijn bestemd en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van ABS Europe door of namens Afnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, be- of verwerkt, noch ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van het verstrekte anders voortvloeit.
15.3         De in het kader van de overeenkomst door ABS Europe tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, monsters enz. blijven eigendom van ABS Europe, ongeacht of deze aan Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
15.4         Het is Afnemer niet toegestaan om geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam en/of verpakking te voorzien, dan wel anderszins enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van ABS Europe te verwijderen of te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.5         Het is Afnemer niet toegestaan om de door ABS Europe geleverde goederen door te verhandelen, tenzij ABS Europe hier schriftelijk mee heeft ingestemd.
15.6         Het is Afnemer niet toegestaan enig(e) naam, handelsnaam, handelsmerk, logo van, of een andere verwijzing naar ABS Europe, te gebruiken in enig extern persbericht, advertentiemateriaal, publiciteitsmateriaal of anderszins, zonder toestemming van ABS Europe.

Artikel 16                       Bescherming Persoonsgegevens
16.1       ABS Europe  verwerkt, zowel binnen als buiten de EU, persoonsgegevens in overeenstemming met de daarop toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.
16.2       Indien ABS Europe  in het kader van de uitvoering van een overeenkomst persoonsgegevens voor of ten behoeve van Afnemer verwerkt, kan ABS Europe als verwerker worden aangemerkt en gelden de   bepalingen in dit artikel 16 tevens als verwerkingsovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ABS Europe zal ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van schriftelijke instructies van Afnemer en zal persoonsgegevens niet anders (doen) gebruiken dan ter uitvoering van de overeenkomst.
16.3       ABS Europe  zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Afnemer is gerechtigd op eigen kosten periodiek te controleren en evalueren of ABS Europe  aan deze verplichting voldoet. ABS Europe  zal na afloop van de verwerkingsdiensten naar keuze alle persoonsgegevens aan Afnemer terugbezorgen of wissen, tenzij wettelijke opslag verplicht is.
16.4       Op diens verzoek zal ABS Europe  meewerken met Afnemer en alle informatie ter beschikking stellen die Afnemer in staat stelt diens eigen wettelijke verplichtingen na te komen en dit aan te kunnen tonen. Afnemer weet en gaat ermee akkoord dat ABS Europe  ter uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van (sub)verwerkers. ABS Europe  legt aan deze verwerkers dezelfde voorwaarden als in dit artikel op.
16.5        ABS Europe is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, voortvloeiend uit de verwerking van persoonsgegevens door ABS Europe  onder de overeenkomst. Afnemer vrijwaart ABS Europe (in diens rol als verwerker of anderszins) ter zake van enige claim van derden die direct of indirect voortvloeit uit de verwerking van persoonsgegevens door ABS Europe.

Artikel 17                       Geschillen en Toepasselijk Recht
17.1         Eventuele geschillen tussen Afnemer en ABS Europe, ook betreffende de enkele invordering van het door Afnemer verschuldigde, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ABS Europe is gevestigd.
17.2         In afwijking van het in lid 1 bepaalde is ABS Europe te allen tijde gerechtigd een geschil ter beslechting door arbitrage voor te leggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, overeenkomstig de regels van dit Instituut.
17.3         Op alle aanbiedingen van verkoop en op alle overeenkomsten waarbij ABS Europe partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18                       Slotbepalingen
18.1         Met betrekking tot de overeenkomst geldt iedere partij als een onafhankelijke contractspartij en zal geen der partijen gerechtigd zijn de andere partij te vertegenwoordigen of te binden. Niets in de overeenkomst of deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zal een joint venture, een samenwerkingsverband of agentuurrelatie tussen partijen tot stand brengen c.q. hebben gebracht.
18.2         De Nederlandse taal is de authentieke taal van deze voorwaarden.
18.3         Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tussen partijen van kracht. ABS Europe behoudt zich het recht voor de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de vervangen bepaling.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 25 mei 2018